Aquest web ha estat creat per a UTE Reciclatge SegriÓ. El fet d'accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions:

1. Titularitat del web
El nom del domini www.reciclatgesegria.com està registrat a favor de UTE Reciclatge SegriÓ, amb CIF G-25656218 i domicili social al PolÝgon 3 Parcela 10-16 de Montoliu 25172 (Lleida). Telèfon de contacte + 34 973 100 702.

2. Propietat intelĚlectual del web
Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquest portal i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de UTE Reciclatge SegriÓ o de tercers que han autoritzat o cedit l’ús d’aquests continguts a UTE Reciclatge SegriÓ, que és a qui li correspon l'exercici dels drets d'explotació dels mateixos. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de UTE Reciclatge SegriÓ. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquest web estan protegits per llei.

3. Contingut del web i enllaços
UTE Reciclatge SegriÓ no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en els web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços. La presència d'aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en el web de destí. En el cas que UTE Reciclatge SegriÓ tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la que es remet des d'aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

4. Actualització i modificació del web
UTE Reciclatge SegriÓ es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics

UTE Reciclatge SegriÓ no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a UTE Reciclatge SegriÓ, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.
Des de UTE Reciclatge SegriÓ no es garanteix l'absència de virus i d'altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d'usuari d'aquest web o de webs de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels perjudicis que es puguin produir per aquestes causes.
També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari com a conseqüència d'errades, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.
En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.
Aquest lloc web està concebut com una experiència fàcil d'usar i seguint les recomanacions del W3C, consorci que defineix els estàndards XHTML i CSS2.

6. Tractament de dades de caràcter personal de l'usuari
Sense prejudici del previst en l'indicat en cada un dels formularis del web, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a UTE Reciclatge SegriÓ qui és l’efectiva titular de les dades de caràcter personal, al tractament automatitzat de les seves dades personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis.
UTE Reciclatge SegriÓ pot incorporar les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat. UTE Reciclatge SegriÓ no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari. A tal efecte, en el cas de que les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris fossin cedits a qualsevol societat afí a UTE Reciclatge SegriÓ, es sol•licitarà el consentiment exprés de cadascun dels usuaris a tal fi, als quals se’ls informarà de les dades d’identificació concretes de cadascun dels destinataris de dites dades així com de la finalitat de cadascuna de les cessions. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça postal UTE Reciclatge SegriÓ, al PolÝgon 3 Parcela 10-16, 25172 Montoliu-Lleida o a la de correu electrònic de UTE Reciclatge SegriÓ (info@reciclatgesegria.com). La informació rebuda per UTE Reciclatge SegriÓ serà utilitzada en tot moment amb la deguda confidencialitat i secret, adoptant les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat de les dades i evitar-ne la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat. Tals deures de confidencialitat subsistiran inclús un cop finalitzada la relació comercial.

7. Legislació i jurisdicció aplicable
Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquest web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.