• ENTRADA

  • CLASSIFICACIÓ

  • TRITURACIÓ

  • PRODUCTES
< >
Procés de classificació
Procés d'Entrada
El procés a la planta de reciclatge de residus de la construcció s'inicia amb l'entrada dels camions, els quals són inspeccionats visualment i, posteriorment, pesats amb una bàscula. Segons el tipus de residus es decidirà el lloc on s'efectuarà la descàrrega.

Depenent del tipus de residus, la descàrrega es pot realitzar a la zona de classificació, zona d'acopis nets o directament al dipòsit.
Procés d'Entrada Procés d'Entrada
Procés de classificació
Es deriven cap la zona de classificació els residus amb proporcions elevades de materials ceràmics, procedents d'obres de demolició o de construcció.


Una vegada efectuada la descàrrega es realitzarà una primera classificació dels residus, mitjançant una giratòria amb pinça.


El material resultant, mitjançant una pala carregadora, es passarà per la planta de triatge.


Aquesta està composta per un trommel, el qual té una entrada limitada a 150 mm. En aquest es fa un tall a 20 mm, és a dir, per un costat obtenim un àrid entre 0 i 20 mm, i per l'altre entre 20 i 150 mm. Aquest darrer passarà per un iman per a extreure els elements fèrrics, per un bufador per a separar els elements lleugers i, finalment, per una cabina de triatge, on tres operaris faran una separació manual dels impropis que encara resten (fusta, plàstic, metalls no fèrrics, ...).

Procés de classificació
Procés de trituració
Per tal d'equilibrar el procés productiu i que els equips treballin al màxim de la seva capacitat, l'equip de trituració es lloga en moments puntuals.
Aquest equip consta de les següents màquines:
  • Giratòria
  • Molí d'impactes.
  • Garbellat.
  • Pala carregadora.

El procés és el següent: la giratòria alimenta el molí amb el material prèviament classificat. Aquest disposa d'un pregarbellat per tal d'extreure la terra vegetal. A continuació, es tritura el material i se li extreuen els elements fèrrics que hi puguin haver (en cas de formigó armat). El producte resultat entra dins d'un garbellat col·locat en sèrie on es poden fer el talls que es creguin oportuns segons la demanda; actualment, les mides que disposem a planta són 0/5, 5/15, 15/80, 30/80 i tot-u 0/30. El material resultant és transportat i acopiat per una pala carregadora.


Procés de trituració 1 Procés de trituració 2 Procés de trituració 3
Productes finals